Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning för yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare. 

Kursöversikt

5 yrkeshögskolepoäng (yhp) är lika med en veckas heltidsstudier. Heltidsstudier är lika med 40 timmars arbete/vecka.

Obligatoriska kurser:

Bildbehandlare: Yrkesroll och bransch 10 yhp
Bildbehandling 90 yhp
Bildkommunikation 30 yhp
Colorgrading rörlig bild 10 yhp
Egenföretagande 20 yhp
Examensarbete 30 yhp
Färg och form 10 yhp
Färghantering 10 yhp
Juridik och etik 10 yhp
LIA 1 40 yhp
LIA 2 120 yhp
Projektledning 10 yhp
Retusch och montage 80 yhp

Valbara kurser/profil: (30 yhp ska väljas)

Valbar profilkurs Colorgrading 30
Valbar profilkurs Färghantering 30
Valbar profilkurs Retusch och montage 30

Obligatoriska kurser

Bildbehandlare: yrkesroll och bransch

Kursens syfte är att den studerande ska få avancerade kunskaper kring yrkesrollen bildbehandlare och presenteras för en kommande yrkesframtid både som anställd och som egenföretagare. I kursen ingår moment om den goda arbetsmiljön och ergonomi. Kursen inleder utbildningen och innehåller en mängd branschinslag och studiebesök. Detta ger en grund och förberedelse inför LIA-kurserna. 

Bildbehandling

Kursen syftar till att den studerande få avancerade kunskaper i hur digitala bilder ska hanteras och bearbetas. Detta för att nå ett professionellt resultat inför leverans av bildfiler till tryck, utskrift och skärmpublicering. Dessutom ger kursen kunskaper om bland annat fotografisk produktion, grafisk teknik och olika färgmodeller som RGB, CMYK och Lab.

Bildkommunikation

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i bildanalys, bildkomposition och det visuella språket. Kursen omfattar både fotografisk som rörlig bild. Historiebeskrivningar för den fotografiska och den rörliga bilden ingår i kursen.

Colorgrading rörlig bild

Kursens syfte är att den studerande ska få specialicerade kunskaper inom colorgrading (färgsättning) av rörlig bild. Kursen innehåller även råfilsformat, import/export av arbetsmaterial till datorn och enklare filmteknik.

Egenföretagande

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i att driva ett eget företag, entreprenörskapets grunder samt att orientera sig inom den framtida yrkesrollen. Kursen ger även verktyg för att kunna göra analyser av yrkets framtid och olika affärsidéer.

Examensarbete

Kursen syftar till att den studerande genom ett självständigt valt arbete,
utifrån en verklig problemställning, ges möjlighet att fördjupa sig inom ett valfritt, för utbildningen relevant, kunskapsområde. Arbetet görs med utgångspunkt i kunskap, färdighet och kompetens som inhämtats under hela utbildningen.
Kursen ges i direkt anslutning till LIA-period 2 och examensarbetet kan med fördel bestå av ett konkret uppdrag från LIA-företaget.
Examensarbetet presenteras som muntlig redovisning och i form av en
projektrapport.

Färg och form

Kursen syftar till att den studerande ska få avancerade kunskaper kring konstnärliga metoder, färglära och visualiseringstekniker.

Färghantering

Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig avancerade kunskaper i ICC-arbetsflöden, dess metoder och tillämpningar.

Juridik och etik

Kursen syftar till att den studerande ska få avancerade kunskaper kring skyldigheter och rättigheter när det gäller de lagar som påverkar rollen som bildbehandlare. Kursen innehåller även en introduktion och diskussion kring etikfrågor i yrket. 

En god etik och moral rörande användning, manipulation och förändring av bild och rörlig bild bör, efter introduktion, individuellt och på eget bevåg skapas av respektive student.

LIA 1

Kursen syftar till att ge ökad arbetslivserfarenhet och praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Den studerande får praktisk tillämpa de teoretiska kunskaperna i en yrkesmiljö. Kursen ger även en helhetsbild av LIA-företagets verksamhet. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens för deltagande i en yrkesgemenskap.

LIA-kursen kan genomföras internationellt. Ekonomiskt stöd ges om utbildningsanordnaren får medel från Erasmus+.

LIA 2

Yrkesmässig tillämpning av de avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande fått genom utbildningens kurser.

LIA 2 genomförs hos LIA-företag som har en liknade verksamhet som den profilinriktning studenten valt genom den valbara kursen i antingen retusch och montage, colorgrading eller grafisk teknik och färghantering.

Under LIA 2 genomförs självständiga projekt under handledning. Den studerande får självständigt och praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna. Dessutom tränas den studerandes sociala och kommunikativa kompetens i samverkan med medarbetare på LIA-företaget.

Projektledning

Kursen syftar till att den studerande ska få avancerade kunskaper i initiering, planering, genomförande, uppföljning samt slutfasen av ett projekt. Projektledning är en viktig del av utbildningens kurser.

Retusch och montage

Kursen syftar till att ge den studerande avancerade kunskaper i retusch, manipulation, friläggning, förändring, arbete med 3D-baserade objekt och bildmontage vid bildbehandlingsarbete.

Valbara kurser

Valbar profilkurs: Colorgrading

Den valbara kursens syfte är att den studerande ska erhålla avancerade till djupa kunskaper inom området colorgrading (färgsättning) av rörlig bild. Kursen bygger vidare på de kunskaper som kursen Colorgrading ger.

Syftet med att välja en profilinriktad kurs är att förbereda inför LIA 2-kursen som ska genomföras på ett LIA-företag med en verksamhetsinriktning där den valda profilen kan utvecklas. Kursen genomförs som workshops och har en inriktning utifrån ett beställar- och kundperspektiv.

Valbar profilkurs: Retusch och montage

Den valbara kursens syfte är att den studerande ska få avancerade till djupa kunskaper inom retusch, 3D-objekt, manipulation, friläggning, förändring och bildmontage. Kursen bygger vidare på de kunskaper som kursen Retusch och montage ger.

Syftet med att välja en profilinriktad kurs är att förbereda inför LIA 2-kursen som ska genomföras på ett LIA-företag med en verksamhetsinriktning där den valda profilen kan utvecklas. Kursen genomförs som workshops och har en inriktning mot ett beställar- och kundperspektiv.

Valbar profilkurs: Färghantering

Den valbara kursens syfte är att den studerande ska få avancerade till djupa kunskaper inom området färghantering. Kursen bygger vidare på de kunskaper som kursen Färghantering ger. Kursen innehåller även lämpliga moment inom grafisk teknik.

Syftet med att välja en profilinriktad kurs är att förbereda inför LIA 2-kursen som ska genomföras på ett LIA-företag med en verksamhetsinriktning där profilen kan utvecklas. Kursen genomförs som workshops och har en inriktning mot ett beställar-och kundperspektiv.

Heltidsutbildningar

Toggle module