Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursbeskrivningar för yrkeshögskoleutbildningen Visuell kommunikatör Fotograf. 

Kursöversikt

5 yrkeshögskolepoäng (yhp) är lika med en veckas heltidsstudier.

Obligatoriska kurser

Bildkommunikation 40 yhp
Examensarbete Visuell kommunikatör/fotograf 30 yhp
Fotografi A 80 yhp
Företagande 20 yhp
Historiebeskrivningar 20 yhp
Introduktion och yrkesroll 5 yhp
Juridik och etik 10 yhp
LIA 1 - Inriktning bildbeställning 30 yhp
LIA 2 - Inriktning visuell produktion 120 yhp
Postproduktion fotografisk och rörlig bild . 55 yhp
Rörlig bild A 60 yhp

Valbara kurser (30 yhp ska väljas)

Fotografi B 15 yhp
Porträtt 15 yhp
Rörlig bild B 15 yhp
Still life 15 yhp

Obligatoriska kurser

Bildkommunikation, 40 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper i relevant bildkommunikation, visuell kommunikation och bildteori.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna tillämpa bildteori, bildkommunikation och visuell kommunikation.
 • Kunna referera till såväl discipliner inom fotografi och rörlig bild som traditioner inom utvecklingen av fotografi, rörlig bild som olika typer av media.
 • Kunna, med en hög grad av självständighet och i bestämda syften, formulera och omsätta idéer och erfarenheter till en effektiv visuell gestaltning.
 • Kunna formulera, diskutera och problematisera, idéer och erfarenheter vid tolkning av estetisk, teknisk och kommunikativ kvalitet i visuell gestaltning.

Kursen innehåller följande moment:

 • Bildkommunikation
 • Visuell kommunikation
 • Bildteori
 • Bildanalys
 • Produktionsövningar och samarbetsövningar med kreativa utbildningar.

Fotografi A, 80 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap i hur fotografisk bild för olika kommersiella användningsområden skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. Kursen har ett mycket markerat perspektiv av att kunna samverka med bildbeställares önskemål om slutresultatet. Kursen har en inriktning mot kvalificerad fotografi av produkt och design.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna utföra kommersiellt inriktad fotografisk bild.
 • Kunna tillämpa teknisk kunskap i samband med visuell produktion.
 • Kunna analysera, utvärdera och utföra bildbeställningar.
 • Kunna produktionskedjans logistik och följa givna ekonomiska samt praktiska ramar i varje arbetssituation.
 • Kunna samarbeta i arbetsgrupper som gruppledare.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk produktion
 • 3D-producerad bild
 • Kalkyl och analys av beställningar
 • Kommersiellt fotografi
 • Arbetsledning och arbete i grupp

Företagande, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper i eget företagande, entreprenörskapets grunder samt att kunna orientera sig inom den framtida yrkesrollen med grund i entreprenörskapet. Kursen ger även möjlighet att göra analyser av den kommande yrkesrollen.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna initiera och driva ett eget företag.
 • Kunna grundläggande ekonomisk planering, fakturering, moms och deklarationsarbete.
 • Entreprenörskapet som anställd.
 • Kunna upprätta enklare marknadsplaner och förmedla strategier för att nå kunder och behålla kundrelationer.
 • Kunna tillämpa entreprenörskapets förmåga att skapa och tillvarata resurser.
 • Kunna prissätta olika typer av tjänster inom yrkesrollen.

Kursen innehåller följande moment:

 • Entreprenörskap och yrkesroll
 • Självbild
 • Företagande och företagsekonomi
 • Marknadsföring och försäljning
 • Prissättning av fotografiskt arbete

Historiebeskrivningar, 20 yhp

Syftet med kursen är att ge en bred kunskap om flera olika kreativa områdens historiebeskrivningar som tillsammans med fotohistoria bildar grund för det kreativa visuella berättandet både då, nu och i framtiden.

Efter kursen ska den studerande:

 • Kunna förstå och beskriva hur konst-, design-, film- och fotohistoria påverkar och inspirerar dagens visuella skapande.
 • Kunna söka inspiration i både det som skapats historiskt, i samtiden och i framtiden.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk historia
 • Konsthistoria
 • Den rörliga bildens historia
 • Designhistoria

Introduktion och yrkesroll, 5 yhp

Kursens syfte är dels att den studerande ska få en grund till utbildningens mål och möjligheter och dels en introduktion till den kommande yrkesrollen.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Ha fått ökad insikt och förståelse för utbildningens kursinnehåll, mål och pedagogik.
 • Ha fått en god orientering inför den kommande yrkesrollen och dess framtidsmöjligheter.

Kursen innehåller följande moment:

 • Lokalintroduktion
 • Utrustningsintroduktion
 • Introduktion till utbildningens upplägg och pedagogik.
 • Orientering om den fotografiska yrkesrollen.
 • Framtidsdiskussioner

Juridik och etik, 10 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper kring skyldigheter och rättigheter vad gäller lagar som påverkar yrkesfotografens arbete. Kursen har delvis ett internationellt perspektiv. En god etik och moral rörande arbete med visuella uttryck ska initieras hos respektive studerande med grund i diskussioner under kursen.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna tillämpa upphovsrättslagstiftningen inom sin kommande yrkesroll.
 • Kunna mediarätt i fråga om yttrande- och tryckfrihet.
 • Kunna enklare varumärkeslagstiftning.
 • Kunna avtalsrätt tillämplig inom yrkesområdet.
 • På eget initiativ ta ställning till och skapa ett personligt förhållningssätt till etik och moral i den kommande yrkesrollen.

Kursen innehåller följande moment:

 • Upphovsrätt, mediarätt, avtalsrätt och varumärkesrätt.
 • Etik- och moralfrågor som den fotografiska yrkesrollen berörs av.

LIA 1 - Inriktning bildbeställning, 30 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att på arbetsplatser verksamma inom beställning av fotografi och rörlig bild (som reklambyrå, redaktion, etc), kunna tillämpa och utveckla såväl praktiska som teoretiska kunskaper. Kursen ska ge den studerande möjligheter att träna och utveckla sin kommunikativa och kreativa förmåga.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Ha fått tillämpad kunskap i beställning av visuella uttryck gällande till exempel strategifrågor, planeringsfrågor och prissättning.
 • Ha fått en god orientering om de olika områden som beställning av bilder och andra visuella uttryck innebär.
 • Ha fått tillämpa, utveckla och träna sina praktiska och teoretiska kunskaper, i praktiska yrkessituationer.

Kursen innehåller följande moment:

 • Förberedelsearbete och planering.
 • Lärande i arbete under handledning.
 • Muntlig och skriftlig utvärdering och redovisning.

LIA 2 - Inriktning visuell produktion, 120 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande möjlighet att på arbetsplatser inom produktion av fotografi och rörlig bild, som till exempel fotografer och produktionsbolag, kunna tillämpa och utveckla såväl praktiska som teoretiska kunskaper. Kursen ska ge den studerande möjligheter att träna och utveckla sin kommunikativa och kreativa förmåga.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Ha fått tillämpad kunskap i arbete med visuell produktion gällande till exempel strategifrågor, planeringsfrågor, teknik och prissättning.
 • Ha fått en god orientering om de olika områden som produktion av bilder och andra visuella uttryck innebär.
 • Ha fått tillämpa, utveckla och träna sina, under utbildningen erhållna praktiska och teoretiska kunskaper, i praktiska yrkessituationer.

Kursen innehåller följande moment:

 • Förberedelsearbete och planering.
 • Lärande i arbete under handledning.
 • Muntlig och skriftlig utvärdering och redovisning.

Postproduktion fotografisk och rörlig bild, 55 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper i hur fotografisk och rörlig bild postproduceras för att nå ett professionellt resultat, inför leverans till beställare.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna hantera digital kamerautrustning.
 • Kunna tillämpa postproduktion av fotografisk bild (bildbehandling).
 • Kunna tillämpa postproduktion av rörlig bild.
 • Kunna utföra utskrifter av bilder.
 • Kunna samverka med postproducenter av fotografisk och rörlig bild.
 • Kunna utföra leverans av fotografisk och rörlig bild.

Kursen innehåller följande moment:

 • Kamerautrustning
 • Postproduktion av fotografisk bild inklusive retusch och digital korrigering
 • Postproduktion av rörlig bild.
 • Utskriftsteknik
 • Digital leverans inklusive branschstandarder
 • Anpassning mot olika användningsområden

Rörlig bild A, 60 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper i planering, produktion, redigering och ljudarbete inom rörlig bild. I kursen så sker en samordning av fotografisk bild och rörlig bild till det gemensamma visuella uttryck som råder idag. Kursen har en inriktning mot rörlig bild av främst produkt och design.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna producera kortare filmer och filmklipp från idé till färdig produktion.
 • Kunna välja lämplig teknisk utrustning för olika inspelningssituationer avseende bild, ljus och ljud.
 • Kunna postproduktion av rörlig bild.
 • Kunna integrera rörlig bild och fotografisk bild.

Kursen innehåller följande moment:

 • Utrustning för rörlig bild
 • Filmkunskap
 • Ljussättning av rörlig bild
 • Interaktion mellan fotografisk bild och rörlig bild
 • Dramaturgi
 • Postproduktion

Examensarbete Visuell kommunikatör/fotograf, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska genomföra ett examensarbete under kvalificerad handledning i samarbete med en kommersiell beställare. Den studerande ska även medverka i utbildningsgruppens gemensamma arbete genom att ge konstruktiv kritik på en annan students examensarbete. Examensarbetet ska bygga på visuella uttryck och presenteras som en projektrapport samt i utställningsform på en offentlig presentation.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna genomföra ett eget större visuellt projekt efter given projektplan.
 • Kunna strukturera och kommunicera en projektidé.
 • Kunna presentera resultat av eget arbete muntligt och skriftligt.
 • Kunna arbeta självständigt mot en uppdragsgivare.

Kursen innehåller följande moment:

 • Grundläggande projektledning
 • Kundnöjdhet
 • Enklare presentationsteknik
 • Portfolioarbete
 • Analys och utvärdering
 • Examination

Valbara kurser:

Fotografi B, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få fördjupad kunskap i hur fotografisk bild för främst produkt och design skapas, gestaltas, produceras och slutanvänds. Kursen är helt inriktad på att få studenten att uppnå bildbeställares önskemål om slutresultatet genom analys och dialog i samband med beställningen.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna utföra avancerat kommersiellt inriktad fotografisk bild med inriktning mot produktfotografi.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografisk produktion av produktfotografi.
 • Samverkan med andra yrkesgrupper verksamma inom fotografisk produktion.

Porträtt, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få fördjupade kunskaper i produktion av visuella uttryck (fotografi och rörlig bild) med inriktning mot porträtt.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna producera visuella uttryck inom porträttområdet.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografering av porträtt
 • Iscensättningar
 • Produktionsövningar
 • Handledning
 • Arbete som ansvarig för produktionsgrupper inom visuell produktion av porträtt

Rörlig bild B, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få fördjupade kunskaper i produktion av rörlig bild med inriktning mot avbildning av produkter och design.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna producera kortare kvalificerade filmer från idé till färdig produktion.

Kursen innehåller följande moment:

 • Manus- och storyboardarbete
 • Produktionsövningar
 • Handledning
 • Arbete som ansvarig för produktionsgrupper i samband med produktion av rörlig bild.

Still life, 15 yhp

Kursens syfte är att studenten ska få fördjupade kunskaper i produktion av visuella uttryck (fotografi och rörlig bild) med inriktning mot avbildning av produkter och design.

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • Kunna producera visuella uttryck inom still life-området.

Kursen innehåller följande moment:

 • Fotografering av produkt
 • Materialkänsla
 • Produktionsövningar
 • Handledning
 • Arbete som ansvarig för produktionsgrupper inom still life

Heltidsutbildningar

Toggle module

Röster om utbildningen

Toggle module