Sök Meny

Intervju Arbetslivet

Inom SiS har vi under den närmaste femårsperioden ett stort rekryteringsbehov till våra olika institutioner i landet.

Åsa Stenman är en av ledamöterna i ledningsgruppen för Socialpedagogutbildningen i Östersund. Hon arbetar som utredare på Statens institutionsstyrelse SiS och är ansvarig för myndighetens arbete med validering.

Berätta varför du engagerar dig i Socialpedagogutbildningen?
Jag har fått insyn i Socialpedagogutbildningen på Folkuniversitetet i Östersund och anser att den håller en hög kvalitet, såväl när det gäller pedagogiskt upplägg som teoretiskt innehåll. Kvalitetsaspekten en kärnfråga för mig och jag har ett stort intresse för utbildningsinsatser inom det här området. Inom SiS pågår ett systematiskt arbete med att höja kompetensen så att klienter och ungdomar garanteras en evidensbaserad vård- och behandling.

Hur ser arbetsmarknaden ut för socialpedagogerna inom din bransch?
Inom SiS har vi under den närmaste femårsperioden ett stort rekryteringsbehov till våra olika institutioner i landet. Utbildningen till socialpedagog svarar väl upp till de kompetenskrav som SiS har och jag anser att den ger goda kunskaper för ett arbete med ungdomar och klienter som får vård- och behandling på en SiS-institution.

Varför tycker du man ska utbilda sig till socialpedagog?
Man ska utbilda sig till socialpedagog om man har ett intresse för att arbeta med människor som har behov av motivationsinsatser och ett socialt stöd för att kunna förändra sitt liv i en positiv riktning. Socialt vård- och behandlingsarbete ställer stora krav på individens kunskap, kompetens och färdigheter, men kräver också ett etiskt förhållningssätt och engagemang. Arbetet bedrivs hos flera huvudmän och spänner över flera lagområden, detta ställer krav på förståelse och insikt om behovet av samverkan för att upprätthålla kvalitet och kontinuitet i det sociala arbetets praktik. Socialpedagogutbildningen ger de studerande en bra teoretisk grund samt möjlighet att genom LiA-perioderna, lära i arbetet för att kunna utveckla en professionalitet i yrkesrollen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila