Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursplan Fastighetsförvaltare 500 p

Kommunikation och ledarskap 30 p

Kursen ger kunskaper i att olika sätt att organisera och styra företag och verksamheter. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om för ändamålet bästa sätt att styra en verksamhet. Metoder för att hur och på vilket sätt som administration av personal kan användas kopplat till hur detta påverkar verksamheten. Ledarskapets betydelse för motivation och stimulans av medarbetaren samt kunskap om hur konflikter på bästa sätt hanteras samt teorier om gruppsykologi. Etiska och kulturella frågor belyses utifrån de krav och policys som de flesta företag har i dagsläget. Kraven på kompetensutveckling, flexibilitet och de flesta företags ständiga förbättringsarbete kopplas samman med ledarskapet.

Projektmetodik 20 p

Att vara en professionell projektledare, som agerar ansvarsfullt och levererar resultat, kräver att man både behärskar projektmetodiken och kan leda arbetet i teamet. På denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt.

Att leda projekt handlar om att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en organisatorisk struktur och ett arbetsflöde som till så låg kostnad som möjligt och på så kort tid som möjligt uppnår målen.

Utbildningen innehåll är anpassat till de internationella projektledarorganisationerna PMI:s och IPMA:s syn på projektledning. I kursen får du testa dina kunskaper mot deras krav.

Ekonomi med fastighetsinriktning 35 p

Målet med kursen är att ge de studerande djup kunskap inom fastighetsekonomi med inriktning mot fastighetsföretagande utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kursen ger de studerande kunskap om företagets omvärld, marknader, målgrupper, affärsidé och affärsplan samt varumärkets betydelse utifrån ett branschperspektiv. De studerande får också kunskaper om fastighetsbranschen utifrån perspektiven samhällsplanering och arkitektur samt en inblick om trender både historiskt och framåt för branschen.

Fastighetsteknik 35 p

Målet med kursen är att ge de studerande en bred teknisk kompetens och specialiserade kunskaper om en rad fastighetstekniska områden. De studerande får kunskap om avancerade byggnadstekniker, dimensioneringsprinciper samt laster för byggnadskonstruktion. De studerande skall kunna bedöma behov av och göra beställningar som inkluderar byggteknik. Läsa och förstå ritningar och säkerhetsföreskrifter, byggnaders konstruktion och fysik med särskilt fokus på energiåtgång samt kunskap om personligt skydd vid arbete med el och spänningssatta föremål. I kursen ingår även inre och yttre skötsel.

Fastighetsjuridik 30 p

Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserad kunskap om arbetsmiljölagstiftningen, jordabalken, lagen om offentlig upphandling, plan- och bygglagen, entreprenadjuridik, hyresjuridik och avtalsjuridik samt hur dessa tillämpas i praktiken. De studerande skall ha förståelse för och insikt om hur lagar, avtal och bestämmelser styr förutsättningar för verksamheten samt ha en förståelse för vilka risker som företaget tar utifrån aktuell lagstiftning i olika sammanhang som ingår i fastighetsförvaltarens roll. De studerande får verktyg att upprätta enklare vanligt förekommande juridiska dokument inom branschen. Undervisningen baseras till stor del på praktiska case där de studerande får applicera teorin i praktiken.

Fastighetsföretagande 30 p

Kursen är en fördjupning av kursen ekonomi med fastighetsinriktning, för att kunna läsa kursen krävs godkända betyg i ovanstående kurs. Målet med kursen är att de studerande skall kunna tillämpa olika modeller utifrån fastighetsekonomi gällande fastighetsvärdering och besiktningsmetod, avkastningskrav, marknadsanalys, budgetering, konkurrensanalys, fastighetstaxering, fastighetsfinansiering, nedskrivning, avskrivning, amortering, inköpsprocessen, kassaflödes- och nyckeltalsanalyser och direktavkastningskrav. De studerande får också specialiserade kunskaper om hur affärer uppstår och utvecklas inom fastighetsföretag utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt, uthyrningsprocessen samt kunskap om förhandling och köp/försäljning av fastigheter.

 LIA 1 Fastighetsföretagande 45 p

 Målet med kursen är att de studerande skall få en bred inblick i rollen som fastighetsförvaltare och dess olika specialistkompetenser. De studerande arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter utifrån de olika kursmoment som gåtts igenom och får på så sätt en fördjupad förståelse för teorin i praktiken. De studerande skall under LIA:an göra en analysuppgift utifrån valt teoretiskt område som presenteras både för skolan och det aktuella LIA-företaget.

Omvärldsanalys och Hållbar utveckling 25 p

Målet med kursen är att de studerande skall få kunskap om hur fastighetsförvaltning i traditionell mening kan förvandlas till en i miljöhänseende föredömlig förvaltning med utgångspunkt i Hållbar utveckling. De studerande får djup kunskap om omvärldens krav inom energi/miljöområdet samt miljöcertifieringssystem inom branschen.

Målet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om förutsättningarna för framgångsrikt fastighetsföretagande och en förståelse för fasighetsföretagarens och fastighetsförvaltarens roll och ansvar i samhället och organisationer. Kursen ger också kunskap och förståelse för fastighetsbranschens roll och ansvar i det mångkulturella samhället med fokus på kulturer och religioner, jämställdhet samt diskriminering både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

 IT inom fastighet 15 p

Målet med kursen är att de studerande får kunskap om olika IT-system inom branschen, exempelvis lokalplaneringssystem, styrsystem samt ärendehanteringssystem. De studerande får verktyg och modeller för att självständigt jobba med statistik och uppföljning baserad på Excel samt kännedom om BIM. De studerande skall kunna påverka företaget/arbetsplatsen till en större datamognad efter avslutad kurs.

Elteknik 15 p

Bygger på kursen fastighetsteknik 30 p. Målet med kursen är att de studerande skall få fördjupade kunskaper i att läsa och förstå elritningar och elscheman samt kunskap om de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller vid skötsel och underhåll av såväl befintliga elanläggningar som nyinstallation. De studerande skall också få beställarkompetens inom elområdet efter avslutad kurs.

 VVS-teknik 15 p

Bygger på kursen fastighetsteknik 30 p. Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserade kunskaper om och insikter inom de olika tekniska installationssystem som finns i en fastighet, särskilt el, värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion och drift samt till dessa knuten styr- och reglerteknik. De studerande får specialiserad kunskap inom värmeöverföring och värmeväxlingsteknik, värmekällor, ventilationssystem och ventilationsbehov.

Styr- och reglerteknik 15 p

Bygger på Elteknik och VVS-teknik. Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserade kunskaper om uppbyggnaden av styr-och reglertekniska system inom fastighetsområdet. Kursen skall också ge kunskaper om övervakning och om de i anläggningen ingående komponenterna, kunskap i installation, driftsäkring, felsökning och underhåll. Kursen ger specialiserade kunskaper om systemsamband gällande området samt kunskap att kunna upphandla det för fastigheten bästa alternativet.

Investeringskalkylering 10 p

Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserade kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. De studerande får verktyg för beräkningar av lönsamheten utifrån olika investeringsalternativ samt vikta dessa mot varandra. De studerande får också kunskap om olika finansieringsalternativ vid större kapitalbehov. Kursen har sin utgångspunkt utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt med lönsamhet som fokus, även hållbarhet och långsiktighet lyfts fram.

 LIA 2 Teknik 55 p

Här väljer de studerande inriktning mot antingen teknisk förvaltning för att på så sätt fördjupa sina praktiska kunskaper utifrån teorin ytterligare. LIA 2 ger möjlighet att integrera för yrkesrollen specialiserade kunskaper inom teknik genom konkreta fastighetsförvaltande tillämpningar på en arbetsplats. Under handledning arbetar de studerande med alla förekommande arbetsuppgifter och fördjupar på så vis de teoretiska kunskaperna.

 Fastighetsjuridik – avtal 25 p

Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserade kunskaper om rättsordningen, rättskällor samt rättstillämpning utifrån fastighetsområdet. Kursen fokuserar på fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling, försäkrings- och skadeståndsrätt och handelsrätt. De studerande skall på egen hand kunna analysera och författa avtalstext med relevans för yrkesrollen som fastighetsförvaltare och bedöma vilka risker som företaget tar utifrån aktuell lagstiftning.

Marknadsföring, förhandlings- och mötesteknik 20 p

Målet med kursen är att ge de studerande specialiserade kunskaper om olika modeller för hur ett fastighetsföretag kan kommunicera och marknadsföra sig på en allt mer konkurrensutsatt marknad. De studerande får verktygen för att på egen hand kunna upprätta marknadsplaner samt verktyg för att systematiskt inhämta, analysera och bearbeta information. De studerande lär sig att utifrån strategiska och etiska marknadsföringsbeslut välja olika marknadsföringsverktyg i syfte att på lämpligt sätt kommunicera med de tilltänkta kunderna anpassat efter olika segment.

 LIA 3 Fastighetsförvaltning 55 p

Här väljer de studerande inriktning mot antingen ekonomisk förvaltning för att på så sätt fördjupa sina praktiska kunskaper utifrån teorin ytterligare. LIA 3 ger möjlighet att integrera för yrkesrollen specialiserade kunskaper inom ekonomi genom konkreta fastighetsförvaltande tillämpningar på en arbetsplats. Under handledning arbetar de studerande med alla förekommande arbetsuppgifter och fördjupar på så vis de teoretiska kunskaperna.

Examensarbete 25 p

Målet med kursen är att de studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt, för att med ett vetenskapligt- och källkritiskt förhållningssätt kunna använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen. Arbetet skall ha sin utgångspunkt i en vald fastighet och dess förvaltning.

Fastighetsförvaltare, Umeå

Toggle module
Toggle module
Alla våra senioruniversitet

© 2020 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Personuppgifter, GDPR Organisationsnummer