Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kurser i utbildningen Elkonstruktör, Varberg

Belysningsteknik
Efter kursen ska den studerande ha kunskap och förståelse om konstruktion och
dimensionering av belysningsteknik samt begreppet ”ljuskvalitet”. Den studerande
ska dessutom känna till kraven på belysningen i olika miljöer och minimikraven när
det gäller människors hälsa och välbefinnande. Den studerande ska även känna till
hur man projekterar och konstruerar ljusmiljöer.

CAD-ritning
Kursen skall ge kunskaper om datorstödd konstruktion samt kunskaper i att göra
tekniska ritningar eller elscheman i AutoCAD. Dessutom skall kursen ge den
studerande kännedom om förekommande dokumenthanteringssystem med
kunskaper om filhantering i CAD-system.

Elkraft
Kursen ska ge den studerande kunskaper om installationsmaterial, de vanligast
förekommande apparaterna och dess tillämpningar i moderna elkraftsystem.
Kursen skall ge den studerande förståelse för, hur de i ett elkraftsystem
fundamentala komponenterna fungerar och förståelse för hur dessa tillämpas i ett
elkraftsystem. Kursen skall även ge den studerande kunskaper om vilka olika typer
av skydd som finns tillgängliga samt var och hur dessa appliceras. Kursen skall
vidare ge kunskaper så att den studerande självständigt skall kunna utföra en
rimlighetskontroll med avseende på transformatorstorlek, motorstorlek, motortyp
samt selektivitetskontroll.

Entreprenadjuridik
Kursen ska ge den studerande en inblick i entreprenadjuridikens grunder. Kursen
behandlar övergripande vanligt förekommande rättsliga frågor inom
entreprenadjuridiken. Dessutom ska den studerande efter avslutad kurs känna till
de lagar och föreskrifter som gäller för arbetsmiljö och säkerhet. Kursen ska ge den
studerande förståelse för olika upphandlingsformer och olika entreprenadformer.

Examensarbete
Kursen skall ge den studerande kunskap i att självständigt utforma en teknisk
rapport/undersökning. Examensarbetet skall relateras till utbildningens
övergripande mål. Examensarbetet skall även påvisa ett reflektivt arbetssätt där
kunskapsinhämtning skett i såväl praktiska som teoretiska moment i utbildningen
och konkretiseras i ny kunskap.
Examensarbetet ska genomföras som ett projekt där den studerande självständigt
ska planera, genomföra och dokumentera projektet utifrån de krav som
uppdragsgivaren ställer.
Den studerande ska redovisa projektet genom en skriftlig rapport och muntlig
redovisning. Dessutom skall opponering på en annan examensuppgift genomföras.

IT-kommunikation
Denna kurs ska ge den studerande kunskaper om olika fältbussar och
kommunikationssätt i bussystem, datornät, telefoni, trådlös kommunikation samt
säkerhetsriskerna i kommunikation. Dessutom ska kursen ge den studerande
förståelse om bussteknologi och TCP/IP och kännedom om olika media för
signalöverföring.

Konstruktion och kretsschema
Kursen ska ge den studerande kunskaper om hur man tillämpar
starkströmsföreskrifterna i konstruktionsarbetet samt kunskaper om de mest
frekventa typlösningarna.
Kursen ska dessutom ge den studerande kunskaper om vilka olika typer av
elsystem som finns, olika jordningsprinciper och hur de övervakas. Kursen
behandlar även krav som ställs vid kabeldimensionering och kabelförläggning.

Kvalitetsstyrning
Kursen ska ge den studerande förståelse för de vanligaste kvalitetssystemen och
dess tillämpningar.

LIA 1
Under den första LIA perioden skall den studerande följa den vardagliga
verksamheten i ett företag och ta del av förekommande arbetsuppgifter för att lära
och få erfarenheter.
Under LIA perioden skall den studerande informera sig om företagets organisation,
affärsidé, samt leverantörer och kunder. Se hur företaget arbetar med
dokumenthanteringssystem, CAD-system samt kvalitetssystem. Dessutom få
kunskap om hur eventuella framtida arbetsmiljöer och arbetsuppgifter ser ut.
Efter LIA-perioden skall den studerande kunna:
- skriva en rapport och redogöra för företaget och dess organisation,
verksamhet och affärsidé
- redogöra för företagets dokumenthanteringssystem, CAD-system samt
kvalitetssystem
- muntligt redovisa företagets organisation samt kunskaper och erfarenheter
som erhållits under LIA perioden

LIA 2
Under LIA perioden ska den studerande deltagit i ett större projekt eller med
handledning genomfört ett mindre projekt på företaget. Den studerande skall
genom detta få kunskap om hur det fungerar att arbeta i större eller mindre projekt
och vilka olika delar och funktioner som förekommer i ett projekt.
Den studerande ska skriva en projektrapport som beskriver hur man planerar och
genomför projekt på företaget alternativt hur man själv har genomfört ett mindre
projekt och de olika delarna i arbetet.
Efter LIA-perioden skall den studerande:
- Kunna presentera projektet och dess organisation och struktur
- Kunna redogöra för hur man planerat, organiserat och genomfört projektet
- Projektets olika faser
- Presentera sin egna erfarenheter från projektet och LIA-perioden
- Redovisa LIA-perioden genom skriftlig rapport och muntlig presentation
För att genomföra kursen krävs godkänt betyg i kurserna "LIA1", "Elkraft", samt
"Konstruktion och kretsschema".

LIA 3
Under LIA perioden ska den studerande delta i ett större projekt eller med
handledning genomföra ett mindre projekt på företaget. Den studerande ska genom
detta få kunskap om hur det fungerar att arbeta i större eller mindre projekt och
vilka olika delar och funktioner som förekommer i ett projekt.
Den studerande ska skriva en projektrapport som beskriver hur man planerar och
genomför projekt på företaget alternativt hur man själv har genomfört ett mindre
projekt och de olika delarna i arbetet.
Efter LIA-perioden ska den studerande:
- Kunna presentera projektet och dess organisation och struktur
- Kunna redogöra för hur man planerat, organiserat och genomfört projektet
- Projektets olika faser
- Presentera sin egna erfarenheter från projektet och LIA-perioden
- Redovisa LIA-perioden genom skriftlig rapport och muntlig presentation
För att genomföra kursen krävs godkänt betyg i kursen "LIA 2".

Projekt- och gruppdynamik
Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskap och förståelse för projekt
som organisationsform och projekt som arbetssätt. Den studerande skall i kursen få
kunskap hur man planerar, organiserar, genomför och följer upp ett projekt samt
förståelse för gruppens utveckling. Kursen syftar till att belysa rollen som
projektmedarbetare och vägen till det effektiva teamet.

Styr- och reglerteknik
Kursen ska ge den studerande kunskaper i styr och reglerteknik som innefattar
systemteknik för värme, kyla, ventilation och belysning i fastigheter och
processindustri. Kursen behandlar teoretisk bakgrund och ritningsläsning liksom
praktiska övningar med styr- och reglersystem.

Säkerhetsteknik
Kursen ska ge den studerande kunskap om hur man konstruerar, ritar samt
projekterar olika säkerhetstekniska övervakningssystem, larm och passagesystem.

Tillämpad matematik för elkonstruktörer
Denna kurs är en anpassad matematikkurs. Efter avslutad kurs ska den studerande
kunna tillämpa beräkningar som förekommer inom elbranschen.

Elkonstruktör, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands