Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kurser i utbildningen Järnvägsprojektör, Varberg

Banteknik
De studerande skall efter genomförd kurs ha skaffat sig god kunskap och kännedom om de olika geotekniska förutsättningar som förekommer i vårt land för uppbyggnad av banunderbyggnaden i ett järnvägsprojekt. De studerande kommer även att erhålla kunskap om tekniska anordningar i banunderbyggnad såsom bankar, pålning, broar, tunnlar. De studerande skall också tillgodose sig med kunskap beträffande de olika spårtekniska anordningar som ingår i banöverbyggnaden såsom ballast, räler, sliprar, växlar etc. De studerande ska ha god kännedom om det helsvetsade spårets tekniska förutsättningar. Kursen kommer att innehålla tillämpad matematik.

Ekonomi och juridik
Kursen ska ge de studerande kunskaper i budgetprocess, projektkalkylering, prognosarbete och finansiering kopplat till ett järnvägsprojekt. Kursen ska även ge den studerande orientering om branschöverenskommelserna AMA, ABK, ABT.

Elteknik
Den studerande skall efter genomförd kurs erhållits grundläggande tekniskt kunnande om byggnation och underhåll av kraftförsörjningssystem för järnväg, högspänning samt lågspänning. De studerande skall också få en grundläggande bild av det material som används och dess funktion som förekommer inom järnvägen. Kursen kommer att innehålla tillämpad matematik.

Examensarbete
Kursen skall ge kunskap i att självständigt utforma en teknisk rapport/undersökning. Examensarbetet skall relateras till utbildningen. Examensarbetet skall även påvisa ett reflektivt arbetssätt där kunskapsinhämtning skett i såväl praktiska som teoretiska moment i utbildningen och konkretiseras i ny kunskap. Examensarbetet sker i samarbete med ett företag inom järnvägsektorn och med stöd av handledare.

Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet (HMSQ)
Kursen ska ge de studerande kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, arbetsskyddsföreskrifter och regler inom järnvägsområdet. De studerande ska även kunna Trafikverkets särskilda föreskrifter om säkerhetsstyrning. Kursen ska även belysa den specifika säkerhet som erfordras för arbetet i och vid samt intill järnvägen. Kursen ska även ge de studerande kunskaper i att analysera och vidta de åtgärder vad avser de skydds- och säkerhetsproblem som förekommer vid denna typ av projekt.

Järnvägens processer, planering och beredning
De studerande ska efter genomförd kurs ha fått kunskap vad som krävs för att ta fram en gestaltning av ett järnvägsprojekt. De studerande ska också ha kännedom om beslutsprocessen för ett järnvägsprojekt från början till slut där faserna idéstadie, förstudie, järnvägsutredning, tillåtlighetsprövning och järnvägsplan berörs. Kursen ska ge studerande kunskap i Lagen om byggande av järnväg, järnvägslagen, järnvägsförordningen samt de regler i Miljöbalken som reglerar planeringsprocessen.

Järnvägskapacitet
Kursen ska ge de studerande förståelse om järnvägskapacitet och de faktorer som påverkar banans kapacitet. De studerande kommer även att få förståelse för den infrastrukturella påverkan/betydelse som olika järnvägsprojekt kan ge upphov till i samhället som påverkar dimensioneringen av bankapacitet och järnvägsprojektet.

Järnvägsprojektering
Efter genomförd kurs ska de studerande kunna projektera en mindre förändring inom järnvägens samtliga system. De ska kunna förstå sambanden mellan ban-, el- , signal- och teleteknik, och sätta dessa samband i relation till varandra i projekteringen.

Järnvägsspecifika datasystem och CAD-miljöer
De studerande ska efter genomförd kurs ha kännedom om förekommande datasystem som används inom infrastruktursområdena. Kursen ska även ge de studerande en introduktion i järnvägsspecifika projekteringsmiljöer i CAD och övriga programvaror som används inom området.

Järnvägsteknik i samhället
Den studerande ska efter genomförd kurs ha kunskap om transportsektorns utveckling i Europa och Sverige samt de transportpolitiska krav EU ställer på infrastrukturen för att uppnå Interoparabilitet och samverkan mellan transportslagen. Kunskap om samhällets och kundernas krav på transporterna vad avser kvalitet, säkerhet och miljö. Översiktlig beskrivning av hur transportsektorn är organiserad och finansierad. Kursen avslutas med Skydds och säkerhetsledning för arbete inom spårmiljö vilket gör de studerande behöriga att göra studiebesök i spårmiljö.

Kanalisation
De studerande ska efter genomförd kurs ha god kunskap och kännedom om kabelkanalisation för järnvägsanläggningar utefter BVS1525.7 Kabelkanalisation.

LIA 1
De studerande ska under LIA-perioden delta i olika projekt inom BEST projektering. Avsikten är att de studerande i viss mån skall kunna tillämpa baskunskaper inom järnvägsprojektering.

LIA 2
De studerande ska vara delaktiga vid en enkel projektering med stöd av handledare.

LIA 3
De studerande ska utföra en projektering med stöd av handledare.

Signalteknik
Den studerande ska efter genomförd kurs ha skaffat sig god kunskap om de signaltekniska grunderna för säker järnvägstrafikering. De studerande ska ha en övergripande bild över signalsystem i fordon och spår, trafikledningssystem och ERTMS. I kursen berörs signaltekniska komponenter och ställverk. De studerande skall också ha fått en grundläggande bild av de materialkrav som ställs för järnvägssäkerheten och dess funktion. De studerande ska också ha kunskap i trafikstyrningssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) som säkerställer interoparabilitet inom Europa. Kursen kommer att innehålla tillämpad matematik.

Teleteknik
Den studerande skall efter genomförd kurs ha förståelse för teletekniken inom järnvägen och fordonsbaserade informationssystem. De studerande ska även ha kunskap om MOBISIR som används inom trafiksäkerhetstjänst och kommunikation. Vidare berörs informationssystem på stationer.

Järnvägsprojektör, Varberg

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands