Sök Meny

Behörighet

Saknar du dokumenterad behörighet? Har du kunskapen men inte betygen? Sök ändå! Vi validerar alltid det du verkligen kan.

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med

Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att

behörig att antas till utbildningen är den som;

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande

utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper

Särskilda förkunskaper krävs.

Betyg E/G/3 i följande kurser;

Naturbruksprogrammet

• Biologi 1, 100p.
• Naturbruk, 200p.

och

Andra villkor eller andra kunskaper som krävs;
Godkänd jägarexamen. 

Motivering till krav på villkor eller andra kunskaper.
Jägarexamen ger grundläggande kunskaper om våra svenska viltarter och deras behov. Återskapande av våtmarker och andra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för viltet är en grundbult i svensk viltförvaltning och ingår som en del i en jägarexamen. Vidare ger jägarexamen en bred vapenkunskap och en insikt inom ballistikens område, vilket inte minst är viktigt ur en säkerhetsaspekt. De olika jaktformer som bedrivs på lovliga viltarter och dess effektivitet samt

störningspåverkan lyfts så en god kunskapsnivå finns hos de studerande då de ska gå vidare i sin utbildning. Tillvaratagandet och förädlandet av det fällda viltet ges också ett stort utrymme. Dessa kunskaper är mycket viktiga för att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen och utestänger inte yngre sökande som är nyutexaminerade från gymnasieskolan då många med viltvårdsintresset tar jägarexamen tidigt i livet.

Urvalsgrunder och urvalsprocess
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov
De sökande kallas till Folkuniversitetet via antagningssystemet Yh-antagning.se för ett skriftligt

särskilt prov bestående av ett ämnesspecifikt test. Det ämnesspecifika testet testar kunskaper från de särskilda förkunskaperna, som är en absolut förutsättning för att uppnå lärandemålen på utbildningen.

Det ämnesspecifika testet ger max 100 p

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila