Sök Meny

Kurser VA-projektör

På en yh-utbildning räknas en poäng som en dags studier. Fem yh-poäng är då en veckas heltidsstudier.

Affärsmannaskap och organisation av projekt, 15 Yh poäng

Innehåll: Kursen ska ge insikt i ämnet affärsmannaskap med fokus på behovet för en VAprojektör. De studerande ska förstå och kunna använda sig av vokabulär som är vedertagen i affärslivet och i projektörsrollen. Kursen ska även ge de studerande kunskap om hur projektgrupper i tekniska projekt är uppbyggda och vad det innebär att vara VA-projektör i en grupp och hur grupper fungerar i olika situationer.

Mål: Efter kursen skall den studerande ha kompetens att både i grupp och självständigt kunna planera, driva och utvärdera ett projektarbete. 

Anläggningsteknik och utförandemetoder, 40 Yh-poäng

Innehåll: Kursen skall ge de studerande förståelse för VA-projektering i samband med anläggningsarbeten (mark/väg/VA) med hänsyn till geoteknik, geohydrologi, vägteknik, mätteknik mm. Kursen skall ge en förståelse för olika sätt och metoder samt när de olika metoderna ska användas vid underhållsplanering och –spolning av VA-ledningsnät. Kursen skall ge förståelse för kopplingen mellan projekteringsprojektet och underhållsplaneringen. Kursen ska ge förståelse för byggprocesser och byggstyrning.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att -utveckla olika projekteringsprojekt genom nyvunna kunskaperna inom anläggningstekniken och utförandemetoder samt genom förståelsen av kopplingen mellan projekteringsprojektet och underhållsplaneringen.

Arbetsmiljö, 20 Yh-poäng

Innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskaper om vilka regelverk som styr branschen ur arbetsmiljöhänsyn samt processen av framtagande av arbetsmiljöplaner från projektering till byggande. Kursen ska vidare ge färdigheter att i projekteringsskedet ta fram en arbetsmiljöplan. Kursen kommer även att behandla Lagen om anställningsskydd samt medbestämmandelagen. Kursen ger de studerande behörighet att verka som BAS-U och BAS-P i projekt samt behörighet i Arbete på väg nivå 1, 2, 3A och Säkerhet på väg.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att: Med hänsyn till för VA-branschen relevanta regelverk ta fram en arbetsmiljöplan i samband med projekteringen.

CAD, 45 Yh-poäng

Innehåll: Kursen skall ge kunskaper om datorstödd ritning och konstruktion samt kunskaper och färdighet i att göra tekniska ritningar eller scheman i CAD som sedan skall kunna användas som bygghandlingar. De ska även kunna samordna olika teknikslag i en CAD-miljö. Hantering av filstrukturer. Olika sätt att lagra data. Kursen behandlar relevant engelsk dataterminologi.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att: Ta fram tekniska ritningar eller scheman i CAD som ska användas som bygghandlingar relevanta för ett VA-projekt.

Dimensionering av VA- anläggningar, 35 Yh-poäng

Innehåll: Kursen ska ge de studerande insikt, kunskap och färdighet i dimensionering och utformning av vatten, spillvatten och dagvattensystem. De ska även kunna tillämpad matematik hydrauliska dimensioneringsberäkningar.

Mål: Efter kursen skall de studerande kunna: Dimensionera och utforma vatten-, spillvatten- och dagvattensystem.

Entrepenadjuridik, 10 p

Innehåll: De studerande ska få kunskaper om hur man tar fram ett komplett förfrågningsunderlag för ett VA-anläggningsprojekt enligt gällande lagar. Genomgång om förfrågningsunderlagets uppbyggnad. Genomgång av hur BSAB- systemet, AF-AMA, Anläggnings-AMA / MER används.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att aktivt delta i framtagning av ett komplett förfrågningsunderlag för ett VAanläggningsprojekt enligt gällande lagar.

Examensarbete, 30 Yh-poäng

Innehåll: Den studerande ska utifrån färdiga förutsättningar genomföra en fördjupad studie inom VA-teknik.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att -planera, utföra och utvärdera projektering av ett VA-system i form av ett examensarbete.

LIA 1, 20 Yh-poäng

Innehåll: Den första LIA-perioden genomförs på ett företag/kommun där renovering/ombyggnad/nybyggnad av VA-system pågår.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att kunna bedöma säkerheten på företagets arbetsplats samt redogöra för dess arbetsmiljö, med hänsyn till de nyvunna praktiska kunskaper projektera i framtiden.

LIA 2, 50 Yh-poäng

Innehåll: De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VA-området, dvs. vara involverade och delta i ett projekteringsprojekt.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att planera, genomföra och färdigställa arbetsuppgifter inom det område som LIA-företaget tillhandahållit.

LIA 3, 50 Yh-poäng

Innehåll: De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VA-området, dvs. projektera delar av eller ett helt VA-projekt. Den studerande skall kunna planera och genomföra ett VA-projekt tillsammans med LIA-företaget med informationssökning, samordning med övriga intressenter, utförande samt presentationsteknik.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att planera, genomföra, färdigställa och ansvara för arbetsuppgifter inom det område som LIA-företaget tillhandahållit.

Grundläggande VA-juridik, 10 Yh-poäng

Innehåll: De studerande ska ha kunskaper om Lagen om allmänna vattentjänster och för området aktuella delar i SFS. De studerande ska få kännedom om AMA13 och ABT06.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att -självständigt genomföra olika VA-projekt med hänsyn till och användning av olika lagar och regelverk relevanta för VA-branschen.

VA-Projektering, 55 Yh-poäng

Innehåll: Kursen består till övervägande del av projektarbete i form av VA projektering i en situation som i möjligaste mån ska efterlikna en arbetssituation, utbildningens olika delar vävs samman till en helhet. I kursen kommer en studerande tillämpa kunskaper ur tidigare lästa kurser.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att ,både självständigt och i samarbete med gruppen, projektera olika dagvattenlösningar samt ta fram projekteringshandlingar.


VA-systemets funktion, en introduktion, 20 Yh-poäng

Innehåll: Kursens ska ge övergripande kunskaper om olika VA-systems uppbyggnad och funktion, hur de är dimensionerade, vilka material som används, och ge förståelse för varför systemen är utförda som de är ur urban och rural miljö samt vilka miljöeffekter de ger.

Mål: Efter kursen skall de studerande ha kompetenser för att ,genom förståelse för uppbyggnad av VA-system och dess funktion, på ett bättre och mer effektivt sätt delta i och utveckla ett projekteringsprojekt

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Röst från arbetslivet