Sök Meny

Kurser Teknikinformatör

Utbildningens huvudsakliga mål är att samtliga studerande ska tillägna sig så goda kunskaper,kompetenser och färdigheter att de kan arbeta på olika typer av företag, med olika typer avteknikinformatörsuppgifter. Det är viktigt att de studerande ser helheten, att de övar på sinkommunikativa och pedagogiska förmåga och att de förstår hur viktig mottagaren är förteknikinformatörens arbete. På en Yh-utbildning räknas en poäng som en dags studier. Fem Yh-poäng är då en veckas heltidsstudier.

Kurser

Dokumentationsprojekt, 20 Yh-poäng

Illustration, 35 Yh-poäng

Informationsstruktur, 45 Yh-poäng

Introduktion till teknikinformation, 5 Yh-poäng

Kommunikation, projektkoordination och kvalitet, 25 Yh-poäng

LIA - Lärande i arbete, 20 Yh-poäng

Regelverk och säkerhetsföreskrifter, 10 Yh-poäng

Svenska språket, 10 Yh-poäng

Teknisk engelska, 30 Yh-poäng

Totalt: 200 Yh-poäng

Dokumentationsprojekt, 20 Yh-poäng

Kursen ska ge de studerande möjligheten att genomföra ett fullständigt dokumentationsprojekt tillsammans med värdföretaget. Projektet ska innehålla moment av de delarna inom teknikinformation som värdföretaget arbetar inom, samt både muntlig och skriftlig redovisning.

Illustration, 35 Yh-poäng

Kursens ska ge en teoretisk kunskap samt praktisk färdighet i att använda olika material, hjälpmedel och metoder för att producera informativa bilder av tekniska produkter och funktioner. Det ingår även sändar- och mottagarprocesser, av textdesign, bilddesign och grafisk design, samt studier av etiska regler och relevant lagstiftning.

Informationsstruktur, 45 Yh-poäng

Informationsstruktur är basen för en teknikinformatörs arbetsuppgifter. Här sammanfogas grafisk form med informationsdesign till en helhet där varje del har en tydlighet vad gäller form, funktion och innehåll. Dessa element relateras till varandra och sökmotorer eller databaser. Skaparen av informationsstrukturen måste ha en stor förståelse och kunskap kring användarvänlighet, relevans och sammanhang.

Introduktion till teknikinformation, 5 Yh-poäng

Kursen ska ge en förståelse för behovet av en bred teknisk förankring för blivande teknikinformatörer. Teknikhistoria, begrepp, tekniska uttryck och grundläggande förståelse för branschen är viktiga delar i kursen.

Kommunikation, projektkoordination och kvalitet, 25 Yh-poäng

I arbetet som teknikinformatör sker stora delar av arbetsuppgifterna i projektform. Kursen ska ge kunskaper och färdigheter om vad det innebär att arbeta i och leda projekt, samt vad som krävs av projektdeltagare eller projektledare att arbeta i enlighet med företagets kvalitetssystem.

LIA - Lärande i arbete, 20 Yh-poäng

Den studerande ska i kursen omsätta sina teoretiska kunskaper i en yrkesmässig tillämpning inom teknikinformationsområdet. Med sitt arbete ska den studerande visa att hans/hennes kunskaper kan appliceras i reell miljö.

Regelverk och säkerhetsföreskrifter, 10 Yh-poäng

Kursen ska ge översikt på de olika direktiv och säkerhetsföreskrifter som vanligen gäller för teknisk dokumentation. Kursen skall ge en inblick i hur dessa påverkar innehållet i dokumenten, på vilket sätt varningar utformas, koordinera samspelet mellan dokumentation och konstruktion ur säkerhetsperspektivet.

Svenska språket, 10 Yh-poäng

Arbetslivets skrivande kan vara både problematiskt och mångfacetterat. Denna kurs tar på ett praktiskt och verklighetsnära sätt upp en mängd aspekter kring språk och skrivande inom den tekniska sfären. Den studerande får under kursen möjlighet att utveckla sin skriftliga språkfärdighet. Bland annat presenteras olika strategier och mallar som praktiska redskap i skrivandet.

Teknisk engelska, 30 Yh-poäng

Den här eftergymnasial kurs ger kunskaper kring skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt engelska, specifikt mellan tekniskt engelska och vanliga engelska. Eleven ska utveckla förmåga att anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion på engelska därefter, för att kunna använda språket som teknisk informatör, med en hög grad av självständighet och säkerhet. Argumentationer, diskussioner och rapportskrivande ska ske på ett specialiserat språk. Kursen ger en grundläggande förståelse inom området teknisk engelska för informatörer.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila