Sök Meny

Utbildningens innehåll

 • Urban odling 20 p
 • Examensarbete 25 p
 • Funktionellt växtmaterial 20 p
 • Företagande och entreprenöriellt förhållningssätt 20 p
 • Gestaltning av gröna miljöer 20 p
 • Hortikultur, parkskötsel och trädgårdskonstens historia 60 p
 • Ledarskap och organisation 20 p
 • LIA 1 30 p
 • LIA 2 30 p
 • Naturvård, kulturmiljövård och människa 35 p
 • Träd och trädvård 30 p
 • Trädgård för hälsa och utveckling 30 p

 

Kurser

Kursen har 12 huvudmoment/delkurs(er)

Urban odling, 20 YH-poäng

Kursen innehåller arbeten med olika stadsodlingsprojekt som skolträdgårdar, kvartersodlingar och takodlingar. Syftet är att få en överblick över vad urban odling kan innebära och hur olika urbana odlingsytor kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Kursen innehåller även engelsk terminologi för att kunna kommunicera om urban odling på ett internationellt plan.

Examensarbete, 20 YH-poäng

Den studerande ska visa prov på specialiserade och fördjupade kunskaper och erfarenheter från utbildningen genom rapportskrivande. I samförstånd med en handledare jobbar den studerande självständigt med en bärande frågeställning med utgångspunkt i utbildningens ämnesområden.
Den studerande ska kunna utforma och genomföra ett arbete, definiera och beskriva en relevant problemställning inom området och utveckla en relevant arbetsmetod för att kunna belysa ett problem/frågeställning. Den studerande ska samla in data, sammanställa, analysera och dra slutsatser med utgångspunkt från formulerat syfte. Examensarbetet presenteras i tal och skrift.

Funktionellt växtmaterial, 20 YH-poäng

Kursen ger specialiserade kunskaper i olika växtmaterial. Kursen innehåller analyser och värderingar av olika parametrar som ståndort, härdighet, estetik, skötselnivå, ekonomi och samplanteringspotential.

Företagande och entreprenöriellt förhållningssätt, 20 YH-poäng

Kursen presenterar egenföretagande och dess aspekter som alternativ till anställning efter avslutad utbildning. Begreppen kreativitet, idé och metod i förhållande till den entreprenöriella processen granskas och diskuteras.

Gestaltning av gröna miljöer, 20 YH-poäng

Kursen innehåller formgivning av gröna miljöer utifrån befintliga förhållanden på en plats och efter en beställares önskemål. Olika designlösningar analyseras och värderas.

Hortikultur och parkskötsel, 60 YH-poäng

Kursen behandlar odlandet av nyttoväxter och skötsel av parkmiljöer med ekologiska och ergonomiska metoder ur ett hållbarhetsperspektiv. Traditionellt hantverkskunnande liksom användning av moderna maskiner analyseras och diskuteras.
Kursen sätter in trädgårdsanläggningar i ett stilhistoriskt sammanhang. Faktorer och influenser som utvecklat trädgårdskonsten över tid åskådliggörs och analyseras. Kursen ger verktyg för att kunna härleda växtmaterial, formelement och utformning av en trädgård eller park till en historisk epok.

Ledarskap och organisation, 20 YH-poäng

Ämnet behandlas tvärvetenskapligt med hjälp av begrepp, teorier och modeller. Frågor om ledarskap och organisation ur såväl ekonomiska som socialspykologiska och etiska aspekter tas upp. Kursen innehåller individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Undervisningen ska också bidra till att fördjupa förståelsen av ledarskapets roll och villkor samt utveckla tillit till den egna ledarskapsförmågan. Kursen omfattar också förståelsen av hur värderingar skapar en organisationskultur och hur denna kultur i sin tur påverkar verksamheten.

LIA 1, 30 YH-poäng

I samråd med en handledare sköter den studerande gröna miljöer utifrån varje miljös unika förutsättningar. Den studerande lär sig att reflektera över hur miljön används, vilka brukarna är och ger förslag till ytterligare brukaranpassning. I kursen ingår skrivning av LIA-dagbok samt både muntlig som skriftlig redovisning av LIA-platsen.

LIA 2, 30 YH-poäng

Den studerande sköter självständigt gröna miljöer utifrån varje miljös unika förutsättningar. Den studerande utformar skötsel-/aktivitetsplaner där hänsyn tas till miljöns brukare. LIA-platsen verkar antingen i en historisk kulturmiljö, hälsorelaterad miljö, stadsodlingsmiljö, naturvårdsmiljö eller förvaltningsmiljö som kommun, bostadsbolag eller kyrkogård. I kursen ingår skrivning av LIA-dagbok samt både muntlig som skriftlig redovisning av LIA-platsen.

Naturvård, kulturmiljövård och människa, 35 YH-poäng

Kursen ger verktyg för att den studerande självständigt ska kunna inventera gröna miljöers natur- och kulturvärden. Kursen omfattar också praktiska skötselåtgärder som förtydligar historisk identitet, gynnar biologisk mångfald och utvecklar människors möjlighet till rekreation och upplevelser.

Träd och trädvård, 30 YH-poäng

Genom analyser och diskussioner får den studerande fördjupade insikter om trädens roll för den biologiska mångfalden och det historiska landskapet. Kursen ger även verktyg för att utifrån en ekologisk helhetssyn självständigt planera, prioritera och utföra skötsel av trädmiljöer. Kursen erbjuder utbildning för motorsågscertifikat.

Trädgård för hälsa och utveckling, 30 YH-poäng

Kursen ger redskap för att bedöma och planera odlingsaktiviteter i utemiljöer för olika målgrupper utifrån hälsa, utveckling och välbefinnande. Kursen ger vidare redskap att självständigt kunna analysera en grön miljö utifrån olika gruppers behov samt att kunna planera och leda lämpliga aktiviteter för dessa.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila