Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i utbildningen Fastighetsförvaltare.

Ekonomi med fastighetsinriktning
Målet med kursen är att ge djup kunskap inom fastighetsekonomi med inriktning mot fastighetsföretagande utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kursen ger kunskap om företagets omvärld, marknader, målgrupper, affärsidé och affärsplan samt varumärkets betydelse utifrån ett branschperspektiv.

Fastighetsteknik
Målet med kursen är att ge en bred teknisk kompetens och specialiserade kunskaper om en rad fastighetstekniska områden. Läsa och förstå ritningar och säkerhetsföreskrifter, byggnaders konstruktion och fysik med särskilt fokus på energiåtgång.

IT inom fastighet
Målet med kursen är att ge kunskap om olika IT-system inom branschen, få verktyg och modeller för att självständigt jobba med statistik och uppföljning baserad på Excel samt kännedom om BIM.

Fastighetsföretagande
Målet med kursen är att kunna tillämpa olika modeller utifrån fastighetsekonomi. Vidare utveckla specialiserade kunskaper om hur affärer uppstår och utvecklas inom fastighetsföretag utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt, uthyrningsprocessen samt kunskap om förhandling och köp/försäljning av fastigheter.

Kommunikation
Målet med kursen är att få djup kunskap inom kommunikation med fokus på kundbemötande samt mötet med externa leverantörer samt säkerställa kundnöjdhet. Kunna lyssna aktivt på medarbetare, kunder och leverantörer för att skapa en så effektiv och tydlig kommunikation med delaktighet och engagemang som möjligt.

Fastighetsjuridik
Målet med kursen är att få specialiserad kunskap om lagstiftning relaterad till fastighetsbranschen samt hur dessa tillämpas i praktiken. Vidare kunna upprätta enklare vanligt förekommande juridiska dokument inom branschen.

LIA 1
Målet med kursen är att ge en bred inblick i rollen som fastighetsförvaltare och dess olika specialistkompetenser. Vidare kunna arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter utifrån de olika kursmoment som gåtts igenom och får på så sätt en fördjupad förståelse för teorin i praktiken.

Miljöhantering
Målet med kursen är att ge hur fastighetsförvaltning i traditionell mening kan förvandlas till en i miljöhänseende föredömlig förvaltning med utgångspunkt i Hållbar utveckling. Vidare få djup kunskap om omvärldens krav inom energi/miljöområdet samt miljöcertifieringssystem inom branschen.

Omvärldsanalys
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om förutsättningarna för framgångsrikt fastighetsföretagande och en förståelse för branschens roll och ansvar i samhället ur ett mångfaldsperspektiv.

Ledarskap
Målet med kursen är att få djup kunskap och färdigheter inom samtalsmetodik, konflikthantering, målstyrning samt att leda grupper. Vidare ge kunskap och verktyg för att effektivt och tydligt möta människor i olika situationer med etik och moral som utgångspunkt.

Investeringskalkylering
Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. Förhållningssättet är med lönsamhet som fokus, även hållbarhet och långsiktighet lyfts fram.

Projektledning
Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper inom projektplanering samt olika projektmodeller. Kursen ger kunskap om vanligt förekommande roller inom fastighetsbranschen så som konsultrollen, beställarrollen och entreprenörsrollen.

LIA 2
LIA 2 ger möjlighet att integrera för yrkesrollen specialiserade kunskaper inom antingen teknik eller ekonomi genom konkreta fastighetsförvaltande tillämpningar på en arbetsplats. Under handledning arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter och fördjupa på så vis de teoretiska kunskaperna.

Examensarbete
Målet med kursen är att självständigt genomföra en studie eller ett projekt, för att med ett vetenskapligt- och källkritiskt förhållningssätt kunna använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen. Arbetet skall ha sin utgångspunkt inom utbildningens huvudområde.

Fastighetsjuridik – fördjupning
Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper om rättsordningen, rättskällor samt rättstillämpning utifrån fastighetsområdet. På egen hand kunna analysera och författa avtalstext med relevans för yrkesrollen som fastighetsförvaltare och bedöma vilka risker som företaget tar utifrån aktuell lagstiftning.

Marknadsföring, förhandlings- och mötesteknik
Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper om olika modeller för hur ett fastighetsföretag kan kommunicera och marknadsföra sig på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Kunna utifrån strategiska och etiska marknadsföringsbeslut välja olika anpassat efter olika segment.

Elteknik
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i att läsa och förstå elritningar och elscheman samt kunskap om de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller vid skötsel och underhåll av såväl befintliga elanläggningar som nyinstallation.

Styr- och reglerteknik
Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper om uppbyggnaden av styr- och reglertekniska system inom fastighetsområdet samt övervakning, felsökning och underhåll. Kursen ger specialiserade kunskaper om systemsamband gällande området samt kunskap att kunna upphandla det för fastigheten bästa alternativet.

VVS-teknik
Målet med kursen är att ge specialiserade kunskaper om och insikter inom de olika tekniska installationssystem som finns i en fastighet, särskilt el, värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion och drift samt till dessa knuten styr- och reglerteknik.

LIA 3
Målet med kursen är att de studerande skall få utveckla sin kompetens i rollen som fastighetsförvaltare. De studerande arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter utifrån de olika kursmoment som gåtts igenom och får på så sätt en fördjupad förståelse för yrkesrollen i praktiken. Under handledning arbetar de studerande med alla förekommande arbetsuppgifter och fördjupar på så vis de teoretiska kunskaperna.

 

Fastighetsförvaltare, Jönköping

Toggle module