Sök Meny

Läsning är positivt för det psykiska välbefinnandet

Cecilia Pettersson, universitetslektor och forskare i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, arbetar med en studie kring en av Folkuniversitetets litteraturcirklar för personer med psykisk ohälsa. Resultaten visar att läsning och samtal om litteratur leder till ökat välbefinnande och funktionalitet i vardagen.

Litteraturens betydelse för människors psykiska hälsa har varit en brännande fråga ända sedan antiken. Aristoteles såg litteraturen som ett läkemedel för själen, och sedan dess finns en stark tilltro till läsningens positiva betydelse för människans utveckling.

Begreppet biblioterapi myntades för exakt 100 år sedan, av amerikanen Samuel Crothers. Samtidigt upptäcktes det att skönlitteratur hade en helande effekt på soldater som traumatiserats av sina erfarenheter under första världskriget. Behandlingsformen har därefter utvecklats i USA och fått stor uppmärksamhet inom både den internationella forskningen och samhället i stort. Svenska folket har bland annat stiftat bekantskap med företeelsen i tv-programmet Babel där ”biblioterapi” är ett stående inslag.

– Biblioterapin använder litteratur för att förbättra människors hälsa. Ofta sker det i form av individuell lästerapi eller interaktiv biblioterapi i grupp, berättar Cecilia Pettersson.

I Sverige används metoden på bibliotek och inom vården, men det vetenskapliga intresset har varit svalt. Forskningen ligger ännu i sin linda. Ett undantag är Cecilia, som tillsammans med rehabiliteringsvetaren Lena Mårtensson publicerade den uppmärksammade studien ”Kvinnors erfarenheter av skönlitterär läsning under tiden som sjukskriven” år 2014.

Litteraturcirkeln gav kapacitet, vilja och ork

I en kommande studie undersöker Cecilia en litteraturcirkel för personer med psykisk ohälsa som arrangerades av Folkuniversitetet i samarbete med Kultur i Väst, Aktivitetshus Centrum och Göteborgs Litteraturhus. Studiecirkeln, som inte hade något terapeutiskt syfte, träffades vid tolv tillfällen hösten 2015.

– Deltagarna var förtidspensionerade till följd av psykiatriska besvär som depression, svår ångest och psykos. Syftet med studien var att ta reda på om läsningen och samtalet kring litteratur påverkade deras psykiska välbefinnande, och i så fall hur, berättar Cecilia.

Studien genomfördes med både kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätundersökningarna visade ingen tydlig långtidspåverkan på deltagarnas hälsa. Genom djupintervjuerna framgick det däremot att deltagarnas mående påverkades på kort sikt. 

– Förutom att läsningen och samtalen om litteratur var viktigt i sig vittnade alla om att deltagandet i cirkeln ledde till ett positivt välbefinnande som spillde över på det dagliga livet. Det handlade förvisso inte om långtidseffekter, men var nog så viktigt eftersom det hjälpte deltagarna att fungera bättre i sin vardag, säger Cecilia.

– Litteraturcirkeln gav bland annat kapacitet, vilja och ork att fungera i sociala sammanhang. En deltagare nämnde samtal om läsning och litteratur med föräldrarna som en positiv följd av cirkeldeltagandet. En annan berättade om förmåga att göra sådant hen dragit sig för, till exempel ringa ett telefonsamtal, fortsätter hon.

Resultaten värdefulla i ett kultur och hälsa-perspektiv

Studien ska nu publiceras som en vetenskaplig artikel i en svensk eller internationell tidskrift som intresserar sig för forskning om kultur och hälsa. Cecilia hoppas att den ska leda till att samhället satsar mer på biblioterapi som hälsofrämjande aktivitet.

– Även om studien inte visar på långtidsverkan är resultaten värdefulla i ett kultur och hälsa-perspektiv. Att ringa ett telefonsamtal, komma hemifrån och vara i ett socialt sammanhang kan vara nog så viktigt för det psykiska välbefinnandet för de här människorna, säger hon.

Studiecirkeln då? Alla deltagarna ville fortsätta att delta i den, vilket ledde till att den även gavs under våren 2016 med fler gemensamma läsupplevelser till följd.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss