Sök Meny
Framtidsakademin

Framtidsakademin - forskning för alla!

Vårens tema är mänskliga rättigheter. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla. Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, CEMUS - Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, SLU samt Uppsala stadsbibliotek. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning om miljö och hållbar utveckling, utanför universitetets väggar. Verksamheten genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Under våren 2020 arrangerar vi tre föreläsningar kring mänskliga rättigheter. Hur kommer  klimatförändringarna att påverka rättigheterna till liv, hälsa, mat och en tillräcklig levnadsstandard? Hur kan urfolkskunskaper bidra till en hållbar utveckling? Hur ser de globala målen för hållbar utveckling ut utifrån ett rättighetsperspektiv? Vad innebär klimatrelaterad migration för mänskliga rättigheter? Detta diskuterar vi under vårens framtidsakademi. Välkomna!

STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17, Uppsala
Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

5 februari kl. 18:00-19:00
Gunilla Larsson, Uppsala universitet. Dálkke: Urfolksperspektiv på klimatet

Gunilla Larsson berättar om sin forskning i projektet Dálkke, där Larsson utifrån ett historiskt perspektiv belyser sambandet mellan klimat och samhällsförändring med fokus på det samiska samhället. Gunilla Larsson kommer även visa på hur urfolkskunskaper från förr kan bidra till en hållbar utveckling i framtiden. Gunilla Larsson är forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet, och arbetar för etableringen av ”Urfolksperspektiv på klimat” som forskningsfält.

2 mars kl. 18:00-19:00
Johanna Ohlsson, Uppsala universitet. Agenda 2030 och mänskliga rättigheter – en skenhelig allians?

Agenda 2030 vilar på uppfattningen om människors lika värde och bygger till stor del på mänskliga rättigheter. Trots detta är Agendan primärt miljötung och rättighetsperspektivet är inte alltid tydligt. Denna föreläsning och diskussion handlar om hur mänskliga rättigheter och hållbar utveckling hänger ihop inom ramen för Agenda 2030, och vilka utmaningar som uppstår i mötet mellan delvis olika forskningstraditioner.
Johanna Ohlsson är doktorand och projektledare för Mänskliga rättigheter vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.


27 april kl. 18:00-19:00
Sara Kalm, Lunds universitet. Migration och mänskliga
rättigheter

Forskaren Sara Kalm ger en föreläsning om samspelet mellan migrations- och socialpolitik. Kalm berättar om olika former av migrationsregleringar, och vad dessa inneburit för mänskliga rättigheter. Några historiska nedslag görs, och avslutningsvis
berörs frågan om klimatrelaterad migration. Sara Kalm är docent i statsvetenskap på Lund universitet. Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och
CEMUS , vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Morgondagen - höstens tema 2019

Är solceller en viktig framtidslösning? Hur ser våra ungdomar på sin framtid och hur kan vi studera framtiden så att den påverkar våra val idag? Välkomna till tre föreläsningarpå teman som syftar framåt!

(Biologisk) mångfald - vårens tema 2019

Forskning kring mångfald förekommer inom både samhälls- och naturvetenskap.Finns det gemensamma nämnare mellan samhälls- och naturvetenskaplig forskning gällande mångfald? Det diskuterar vi under vårens framtidsakademi. Välkomna!

I människans tidsålder - höstens tema 2018

Det sägs att vi lever i en ny geologisk era: Antropocen - människans tidsålder. Vad innebär Antropocen? Och hur kan vi förhålla oss till den nya eran? Det diskuterar vi under höstens framtidsakademi. Välkomna!

Medier och journalistik - vårens tema 2018

Det offentliga samtalet har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Men vad händer när etablerade media utmanas av nya typer av media och ny typ av journalistik? Vem får komma till tals och på vilka villkor? Kommer falska nyheter att påverka det svenska valet i höst? Detta diskuterar vi under vårens framtidsakademi. Välkomna!

Demokrati - höstens tema 2017

Winston Churchill ska ha sagt att demokratin är det sämsta styrelseskicket, om man bortser från alla andra. Vi pratar ofta om att värna de demokratiska värdena och att vara demokrat ses alltjämt som något odelat positivt. Men hur mår demokratin idag egentligen?

(Bo)staden - vårens tema 2017

Vilka tas hänsyn till när växande städer och offentliga rum planeras? Vilka hamnar utanför och trängs undan? Hur undviker vi segregation och utanförskap? Vilka rättigheter har vi som hyresgäster, bostadsägare och medborgare när Uppsala förbereder för en växande befolkning?

Migration - höstens tema 2016

Hur kan vi förstå och förhålla oss till en värld där människor migrerar? Vad driver människor på flykt och vad kan historien lära oss om migration och flyktingmottagande?Dessa frågeställningar behandlas i höstens föreläsningsserie, där du får möta fem framträdande röster.

Land och stad - vårens tema 2016

Hur ser framtiden ut för städer och landsbygd i Sverige och världen? Vilka utmaningar och möjligheter står att vänta? I vår fördjupar vi oss i forskningen kring detta, hur de påverkas av globala processer och formar identiteter och genus samt hur vi kan utforma hållbara lösningar för framtida utveckling.

Gränser - höstens tema 2015

Vad spelar gränser för roll i samhället, och för planeten vi lever på? Är hållbarhet att respektera gränser, eller att försöka sudda ut dem? Vi tittar närmare på några gränser, vad de innebär, och varför de finns. Vad säger forskningen om vår syn på gränser inom jämlikhet, intolerans, fördomar, klimatförändringar och mat?

Dagsaktuellt - vårens tema 2015

Nyhetsartiklar och politiska prognoser spår en förändrad värld. Vårens framtidsakademi lyfter upp forskningen bakom nyhetsrubrikerna och ställer frågan: vad säger forskarna om vår samtid? Vi gör nerslag i frågor som berör vår matsäkerhet, den politiska stabiliteten i Europa och internationella hälsofrågor.

Vart är vi på väg? - höstens tema 2014

Vi möts dagligen av oroväckande prognoser som vittnar om en osäker framtid. Vad är det som händer? Håller vår gemensamma världsbild på att förändras? Vårens föreläsningsserie fokuserar på frågor om världens tillstånd, mänskliga rättigheter, städernas utveckling och övervakningssamhällets etik. Föreläsarna blickar framåt och ställer frågan – Vart är vi på väg?

Sverige, världens hållbaraste land? - vårens tema 2014

Hållbarhet och Sverige - en framgångssaga enligt olika rankningssystem och politker, men har bilden av det "hållbara Sverige" förändrats? Under våren lyfter vi frågor om det svenska oljeberoendet, svensk klimatpolitik, vapenexport och mänskliga rättigheter. Hur hållbara är vi egentligen i "världens hållbaraste land"?

Framtida generationer - höstens tema 2013

Vår värld förändras i allt snabbare takt och det påverkar levnadsvillkoren för jordens folk. Hur ser framtiden ut för kommande generationer? Vilka är dessa människor och vilka är deras behov? I höst sätter vi barnen i fokus. Barn och ungas roll i samhället, idag och i framtiden. Är vi skyldiga morgondagens generationer något? I så fall vad?

Mobilitet - vårens tema 2013

I den globala ekonomin rör sig pengar och företag fritt, varor och resurser transporteras över jorden. Människor reser mer, turistnäringen expanderar och arbetsmarknaden bygger på rörlighet. Under vårens föreläsningsserie lyfts frågor om social, rumslig och ekonomisk mobilitet, samt den ökade mobilitetens ekologiska konsekvenser.

Förändring - höstens tema 2012

Vi går en osäker framtid till mötes och forskning pekar på hur vår civilisation står inför stora ekologiska, ekonomiska och sociala förändringar. Vad händer med maktförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter när världen förändras? Går vi mot en kollaps? Hur påverkar Internet kunskapsspridning, kommunikation, mobilitet och aktivism?

Ekonomi och demokrati - vårens tema 2012

I spåren av den globala finanskrisen har misstro, uppror och revolutioner växt fram. Hur mycket kan människor och miljö kompromissa för att rädda banker? Vem har makten och vilka betalar priset? Vårens föreläsninger belyser sambanden mellan makt och ekonomi – samt utsikterna för motstånd, demokrati och förändring.

Mat och makt - höstens tema 2011

Med höstens fem föreläsningar riktar vi en kritisk blick mot den globala livsmedelsindustrin. Vilka utmaningar står dagens och framtidens matförsörjning inför i en tid av global klimatförändring, ekonomisk kris och ekologisk förstöring?

Europa - vårens tema 2011

En populärvetenskaplig föreläsningsserie som lyfter fram dagsaktuell forskning och tvärvetenskapliga perspetiv på vår del av världen. Hur har idén om Europa växt fram? Hur akut är miljöproblematiken kring Östersjön? Hur jämställt är egentligen Europa?

Konflikt - höstens tema 2010

Fred är en förutsättning för hållbar utveckling, och med klimatförändringar och sinande naturresurser ökar risken för väpnade konflikter. Hur reagerar världssamfundet på kommande förändringar i det globala säkerhetsläget, hur agerar de stora aktörerna och de små, hur uppnår och bevarar man fred i en värld i förändring?

Uppsala - vårens tema 2010

Klimatförändringarna och debatten om hållbar utveckling förs på en global nivå samtidigt som lokalsamhället blir ett allt viktigare forum för förändring. Vad har hänt, och vad händer, i Uppsala för att stadens utveckling ska ta en mer hållbar riktning? Vad sker inom politiken, kulturen och stadsplaneringen? Vad är historien bakom de resurser som staden har i dag?

Klimatomställning - höstens tema 2009

I december 2009 träffas världens ledare i Köpenhamn för att enas om ett nytt klimatavtal. Sverige är ordförandeland i EU under hösten och kan förväntas ta en större roll i den internationella politiken. På Framtidsakademins föreläsningar resonerar vi – med avstamp från aktuell forskning – om möjliga lösningar till klimatomställning.

Rättvisa - vårens tema 2009

Vilken roll spelar vår lagstiftning för en hållbar samhällsutveckling? Hur utmanar miljökrisen våra mänskliga rättigheter och hur kan vi relatera till fattigdom och globala effekter av vår konsumtion? Detta och mycket mer kommer vi att diskutera under våren då vi lyfter frågan om hållbar utveckling ur ett globalt rättviseperspektiv.

Religion - höstens tema 2008

Nu lyfter vi frågan om mänsklig tro i relation till hållbar utveckling. Med ett globalt perspektiv kommer vi att föra ett samtal om meningsskapande i ett sekulariserat samhälle, olika religioners natursyn och politiska dimensioner samt deras förutsättningar att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle.

Framsteg - vårens tema 2008

Hur kan tanken om det mänskliga framsteget kombineras med en hållbar utveckling? Under våren kommer vi att resonera kring våra föreställningar om framsteg. Vad bygger framstegstanken på och hur påverkar den vårt samhälle?

Globalisering - höstens tema 2007

När vi ska lösa världens överlevnadsfrågor måste vi förstå hur skeenden på jorden är sammankopplade – från innebörden av de begrepp vi använder till globala resursflöden och etiska dilemman.

Människan - vårens tema 2007

När vi ska lösa miljöproblemen bör vi ta en titt på den som skapat dem, människan. Från ursprunget på Svannnen till gränserna för mänsklighet.

Hälsa - höstens tema 2006

Nu vänder vi blickarna mot mänsklighetens hälsa ur ett globalt perspektiv. Från de stora hälsokatastroferna till de globala sambanden.

Klimat - vårens tema 2006

Klimatförändringen är kanske den största utmaningen i vår tid och vi kan idag märka att något har börjat hända. Men vad innebär det för vädret och inte minst människorna? Hur har tidigare klimatförändringar påverkat människors samhällen och går det att bromsa den nuvarande klimatförändringen?

Energi - höstens tema 2005

Talar man om miljö, utveckling och vår planets framtid går energifrågan inte att undvika. Energianvändningen har medfört miljöproblem och tillgången på billigenergi är inte längre att ta för given. Vilka energikällor vi väljer och hur vi använder energin kommer att spela en avgörande roll för utvecklingen i världen.

Vatten - vårens tema 2005

Vatten är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna. Hur ska vi möta behovet av vatten hos en växande världsbefolkning? Mer än en miljard människor lider idag av vattenbrist och detta på en planet som till två tredjedelar är täckt av vatten! Om vattnets tillgång och fördelning, dess funktioner och värde handlar vårens föreläsningar.

Mat - höstens tema 2004

Framtidsakademin är ett nystartat samarbete mellan Folkuniversitetet och Uppsala universitet. Syftet är att på ett enkelt sätt sprida aktuell forskning till alla som är intresserade. Hösten 2004 är vårt föreläsningstema - MAT.Välkommen till våra föreläsningar - här får du chansen att höra och fråga dagens forskare om dagsaktuella ämnen.

Har du frågor?

Kontakta
Hanna Rodriguez
018-68 00 18
hanna.rodriguez@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev